Pomocník

Pozorne a pravdivo vyplňte pokiaľ možno všetky požadované údaje. Používajte spisovnú slovenčinu, nezabúdajte na diakritiku.
Uvádzané údaje o spoločnosti (s výnimkou doplňujúceho popisu v Plnom profile) sú moderované údaje a budú publikované až po kontrole našimi editormi, ktorí majú právo texty upravovať. Vo vlastnom záujme si pozorne preštudujte nasledujúce záväzné pravidlá vypĺňania týchto položiek.

1. Základné údaje

Obchodné meno

Regulárne obchodné meno vyplňte podľa nasledujúcich pravidiel:

Napíšte ho tak, ako je vedené v Obchodnom alebo Živnostenskom registri SR pod príslušným IČO

 • ALE: nevkladajte do názvu znaky, ktoré nie sú jeho súčasťou: napr. ***Kotako, @Kotako, 1.Kotako, aaaKotako, .Kotako a podobne
 • rovnako nevkladajte do názvu to, čo patrí do popisu činnosti: napr. Kotako s.r.o. - výrobca kancelárskych spiniek
 • nezabudnite: súčasťou názvu je aj právna forma (s.r.o., a.s., v.o.s., atď.)
 • živnostníci, uveďte, prosím, najprv „označenie firmy“, až potom meno a priezvisko: napr. Kotako – Ing. Jaroslav Ochmonek
 • ak je živnosť registrovaná len pod menom a priezviskom živnostníka, forma Obchodného mena je „Priezvisko Meno, titul“: napr. Ochmonek Jaroslav, Ing.
 • v prípade, že nie ste vedení v nijakom registri a použijete DIČ namiesto IČO, názov bude „Priezvisko Meno, titul“

IČO

Uveďte platné IČO, ktoré je vyhľadateľné v Obchodnom alebo Živnostenskom registri (alebo inom verejne prístupnom registri), prípadne číslo zápisu v profesnej organizácii.
V prípade, že podľa zákona nepotrebujete pre svoju činnosť IČO, môžete napísať DIČ.
Profily s neplatným alebo neexistujúcim číslom budú vymazané.

Zameranie - popis

 • popis tvoria zmysluplné vety, nie kľúčové slová – používajte v ňom slovesá
 • popis smie byť len v slovenčine, príp. češtine (preložíme ho)
 • používajte diakritiku
 • výzvy, oslovenia, porovnania, superlatívy a KAPITÁLKY sú neprípustné
 • nepoužívajte skratky, neskracujte slová, text je potom neprehľadný: „Sprost. prac. povol. a ubyt. v kr. zap. Eur. bez reg. poplatkov.“
 • popis formulujte neutrálne – používajte formuláciu „Výroba“ nie „Vyrábame“, „Predaj“ nie „Predávame“, „Poradenstvo“ nie „Poskytneme Vám rady...“
 • nadčasový charakter – neuvádzajte žiadne konkrétne ceny, dátumy, počty pobočiek, alebo iné údaje s časovo obmedzenou platnosťou

Domovská stránka

Vyplňte len v prípade, že firma má VLASTNÚ funkčnú informačnú webstránku. Ak vlastnú stránku nemáte, alebo je ešte vo výstavbe, toto políčko nechajte prázdne.

Adresa

Vypíšte hlavnú kontaktnú adresu, na ktorej vás nájdu zákazníci a ktorá je uvedená aj na vašej internetovej stránke.
Adresu zadávajte presne, aj so správnym PSČ. Zle zadané PSČ znemožňuje zaradenie profilu do správneho kraja, preto nie takto: i.bajzu254, blava, 800 00, ale takto: Ignáca Bajzu 254, Bratislava, 821 08.

Kontaktné údaje

Zadajte aspoň jeden z kontaktných údajov. Slovenské telefónne čísla zadávajte BEZ medzinárodnej predvoľby, teda nie +421 2 5555 2222, ale 02 5555 2222. Pri zahraničných telefónnych číslach medzinárodnú predvoľbu zadajte.

Umiestnenie na mape

Presné umiestnenie vašej spoločnosti môžete upraviť kliknutím a presunutím červeného ukazovateľa na mape.

Ak vám mapa ukazuje nesprávnu polohu, skontrolujte, prosím, adresu vašej spoločnosti alebo označte možnosť „Dohľadajte, prosím, umiestnenie mojej spoločnosti“ a umiestnenie vašej spoločnosti označíme za vás.

2. Zaradenie v katalógu

Zaradenie profilu v sekciách

Zadajte kľúčové slová.

Po kliknutí na „odporuč sekcie“ vám systém ponúkne zodpovedajúce sekcie podľa vami zadaných kľúčových slov. V prípade, že pre dané kľúčové slová nie sú odporučené žiadne konkrétne sekcie, alebo systémom vybraná sekcia podľa vás nie je vhodná, vyberte si sami z ponuky kliknutím na „Pridaj inú zo zoznamu sekcií.“

Kliknutím na názov sekcie si z navrhnutých vyberiete tú (tie), o ktorú máte záujem. Po vybratí sekcie si doplňte charakteristiku firmy vybratím z ponuky maloobchod, veľkoobchod, výroba a pod. Zadávajte len tie možnosti, ktoré firma naozaj vykonáva.

Pre Plný firemný profil a pre ubytovacie zariadenia:
Po vybratí sekcií si môžete upraviť popis podľa zamerania pre danú sekciu. V tejto časti si upravte individuálny názov, popis a URL adresu.

Do sekcií venovaných konkrétnym komoditám a službám nepatria dopytové portály, portály zamerané na porovnávanie cien, či katalógy a zoznamy. Zoznam.sk si vyhradzuje právo upraviť výber sekcií tak, aby bol v súlade s činnosťou spoločnosti, ako aj obmedziť zaradenie stránok, ktoré posúdi ako konkurenčné Katalógu Zoznam.sk.

Ak má zákazník internetovú stránku, činnosť, na ktorú sa vzťahujú ním zvolené sekcie musí mať uvedenú aj na danej stránke.

Zoznam sa nezaväzuje umiestniť Firemný profil do sekcií navrhovaných Zákazníkom, pokiaľ si Zákazník nevybral sekcie Katalógu zodpovedajúce jeho predmetu činnosti a zameraniu. Zoznam je oprávnený preradiť existujúci Firemný profil do sekcií/sekcie podľa vlastného posúdenia. Ak nie je podľa názoru Zoznamu vhodné umiestniť Plný firemný profil do všetkých sekcií vybraných Zákazníkom, Zákazník nemá nárok na refundáciu pomernej časti ceny plného Firemného profilu podľa počtu sekcií, do ktorých bol umiestnený.

Kľúčové slová

Zadávajte slová alebo slovné spojenia (najviac 3-slovné) v ZÁKLADNOM TVARE jednotného čísla.

Nemusíte používať diakritiku.
Slová oddeľujte čiarkou.
Používajte malé písmená, veľkosť nemá vplyv na vyhľadávanie.
- napr. „dovoz dreva, výroba nábytku, účtovníctvo, škola“, ale aj „vyroba nabytku, uctovnictvo, skola“

Špekulatívne a príliš všeobecné výrazy vymažeme.

Táto časť sa týka len platených služieb:

V prípade, že máte viac www stránok s odlišnou činnosťou, môžete vložiť odlišné logo pre každú sekciu. Ak používate len jedno logo, stačí, ak vložíte iba hlavné firemné logo v časti Doplnky.

Názov spoločnosti

Pod týmto názvom sa bude odkaz na túto stránku zobrazovať v katalógu, preto uvádzajte obchodnú značku, pod ktorou vás zákazníci poznajú.

Môžete použiť:

 • všeobecne známy názov, pod ktorým vystupuje firma navonok, napr. Kotako, Bratislava
 • názov prevádzkovaného hotela alebo reštaurácie, napr. Reštaurácia U mamičky, Košice
 • názov obchodu (musí byť však uvedený na www stránke alebo vo firemnom logu spoločnosti, pokiaľ stránku nemáte), napr. Bavlnka, Žilina
 • časť URL adresy bez www (názov domény) napr. www.zoznam.sk – t.j. názov spoločnosti bude Zoznam.sk
 • špekulatívne názvy budú zamietnuté, preto nie je vhodné vpisovať znaky, čísla, symboly, ktoré nie sú dokázateľne súčasťou názvu firmy (napr. 1.taxislužba, AAA upratovanie, ***Kotako, @Kotako, 1.Kotako, aaaKotako a pod.)

Individuálna URL

Ak máte viac stránok, ktoré nie sú totožné s domovskou stránkou uvedenou na prvej strane formulára, môžete vpísanú stránku upraviť.

Individuálny popis

Pre každú sekciu, v ktorej bude odkaz na vašu stránku (firemný profil) zaradený, môžete použiť popis cielený presnejšie na vybranú sekciu. Stačí kliknúť do okienka, v ktorom je skopírované Zameranie spoločnosti zo Základných údajov a môžete ho upraviť podľa pravidiel pre Zameranie spoločnosti.

3. Doplňujúce údaje

Táto časť sa týka len platených služieb.

Kontakty na oddelenia

Ak chcete uviesť kontakty na konkrétne oddelenia, prípadne na konkrétnych ľudí, môžete ich uviesť v tejto časti formulára.

Internetové stránky

V Plnom profile si na tomto mieste môžete doplniť ďalšie URL adresy, ktoré patria spoločnosti.

Prevádzkové údaje

V tejto časti vypíšte Otváracie hodiny, Pracovnú dobu, alebo Ordinačné hodiny. Do jednotlivých kolónok uveďte hodiny, prípadne môžete napísať Nonstop, Zatvorené – podľa skutočnosti. Pre firmy, ktoré túto dobu neuvádzajú, je prednastavené Nezobrazovať.

4. Doplnky

V Plnom firemnom profile sú nasledovné služby prístupné automaticky, k Základnému firemnému profilu je možné jednotlivé služby dokúpiť. Ich aktivácia je možná až po telefonickej konzultácii s pracovníkom Zoznam.sk.

Pobočky

Možnosť vytvoriť si pobočky firmy s rôznymi adresami prevádzok.

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty vo formáte .pdf slúžiace výhradne na propagáciu vašej firmy (certifikáty, letáky o akciách a pod.) Veľkosť jedného dokumentu je obmedzená na 4MB a môžete vložiť 21 dokumentov.

Oddelenia

Ak chcete uviesť kontakty na konkrétne oddelenia, prípadne na konkrétnych ľudí, môžete ich uviesť v tejto časti formulára.

Vlastný kód Google Analytics

Možnosť sledovať návštevnosť profilu cez analytický nástroj od spoločnosti Google.

Logo vašej spoločnosti - šírka loga bude automaticky upravená na 150 a 100 bodov. Logo k Firemnému profilu musí byť vo forme statického obrázku zobrazujúceho oficiálne logo Zákazníka, názov/obchodné meno Zákazníka alebo názov webovej stránky alebo používanú doménu Zákazníka. Zoznam si vyhradzuje právo neuverejniť logo k Firemnému profilu, pokiaľ je dodaný obrázok reklamného charakteru, napríklad obsahuje reklamný slogan, alebo sa inak ponáša na grafickú bannerovú reklamu alebo obsahuje informácie o cenách, akciových ponukách tovaru, služieb a pod.

Viac kľúčových slov

Možnosť využiť rozšírenie na 500 znakov pre výber kľúčových slov.

Zaradenie do viacerých sekcií

Možnosť zaradenia profilu až do 10 sekcií podľa činnosti firmy. Zoznam sa nezaväzuje umiestniť Firemný profil do všetkých sekcií navrhovaných Zákazníkom, pokiaľ si Zákazník nevybral sekcie Katalógu zodpovedajúce jeho predmetu činnosti a zameraniu.
V prípade Základného firemného profilu s doplnkami bude počet sekcií upresnený po telefonickom kontakte.

Fotografie

Obrázky vkladajte vo formáte .jpg, .png alebo .gif. Veľkosť jednej fotografie je obmedzená na 4MB a môžete vložiť 21 fotografií.
Fotografie v profile nesmú obsahovať informácie o cenách a akciových ponukách a iné krátkodobé informácie.

Youtube video

Odkaz na video propagujúce vašu spoločnosť publikované na stránke youtube.com.

Doplňujúci popis

Platí iba pre Plný firemný profil.
V ňom môžete uviesť údaje, ktoré sa vám nezmestili do Zamerania spoločnosti. Používajte spisovnú slovenčinu. V texte sa nesmú uvádzať informácie o cudzej spoločnosti, hanlivé texty na rôzne témy, slúži výhradne na propagáciu vašej firmy.
Zobrazuje sa len vo vašom firemnom profile, nie vo výsledku vyhľadávania v katalógu. Tento text je len doplnková informácia pre vašich zákazníkov, nemá vplyv na výsledok vyhľadávania a nepodlieha jazykovej kontrole editorov.

5. Platené služby

Sponzorovaný odkaz pri vyhľadávaní kľúčového slova

Sponzorovaný odkaz je prednostný výpis, ktorý sa zobrazuje vo vyhľadávaní, pri zadaní konkrétneho kľúčového slova.
Vpisujte vždy len JEDNO slovo alebo slovné spojenie (max. 3-slovné), pre každé vybrané slovo zvoľte nový Sponzorovaný odkaz.
Sponzorované odkazy sa zobrazujú vždy nad štandardnými výsledkami vyhľadania / odkazmi v katalógu.

Sponzorovaný odkaz v sekcii

Sponzorovaný odkaz je prednostný výpis, ktorý sa zobrazuje v katalógu, v konkrétnej, vami zvolenej sekcii.
Sponzorované odkazy sa zobrazujú vždy nad štandardnými výsledkami vyhľadania / odkazmi v katalógu.

Garancia prvej strany pri vyhľadávaní kľúčového slova

Zobrazovanie firemného profilu na prvej strane vo výpise pri vyhľadávaní podľa vami vybraného kľúčového slova.
Zadávajte vždy len jedno slovo alebo slovné spojenie (max. 3-slovné).

Garancia prvej strany v sekcii

Zobrazovanie firemného profilu na prvej strane v sekcii, v ktorej je odkaz umiestnený.

6. Potvrdenie zmien

Fakturačná adresa

V prípade, ak fakturačná adresa nie je totožná s adresou spoločnosti uvedenou na prvej strane profilu, môžete ju na tomto mieste zmeniť.
Taktiež na tomto mieste uveďte vaše DIČ / IČ DPH.

Kontaktná osoba

Údaje sa nebudú zobrazovať v profile, slúžia len na prípadné kontaktovanie kompetentnej osoby, ktorá firemný profil pridala do Katalógu Zoznam. Prosíme o uvádzanie pravdivých údajov, aby sme zodpovednú osobu v prípade potreby mohli kontaktovať.

Heslo

Zadajte heslo, ktoré budete používať pre prípadné zmeny vo vašom profile. Heslo si môžete kedykoľvek po prihlásení zmeniť.

Kliknutím potvrďte súhlas s Obchodnými podmienkami.

Taktiež si môžete vybrať, o ktorú z nasledovných služieb máte záujem:

Umožniť klientom kontaktovať ma priamo z Firemného profilu
- Návštevníci profilu Vás môžu kontaktovať priamo cez kontaktný formulár v profile. Prípadné pripomienky prídu na e-mailovú adresu uvedenú v profile.
Súhlasím so zasielaním e-mailových správ o novinkách a akciách Zoznam.sk.
- Možnosť odoberať novinky od spoločnosti Zoznam, s.r.o.

Dôležité upozornenie!

Platí len pre platené profily. Odkaz bude spracovaný a zaradený do katalógu do 7 dní od doručenia platby na náš účet. Vytlačte si zálohovú faktúru, alebo zaplaťte on-line. Originálna faktúra vám bude doručená mailom do 14 dní od spracovania profilu. Ak faktúra nebude uhradená do dátumu splatnosti, bude profil spracovaný ako Základný (bezplatný) profil.